Udskolingen

Udskolingen på Skåde Skole er kendetegnet ved et øget fokus på faglig fordybelse og forberedelse til livet på en ungdomsuddannelse. Skoledagen bliver længere, der kræves mere forberedelse og større fagligt overblik.

I løbet af udskolingsårene gennemgår vores elever en stor personlig udvikling fra børn til selvstændige unge mennesker. Der kan derfor tages et øget medansvar for læringssituationer, men også for skolens øvrige liv. Det være sig for eksempel som elevrådsrepræsentanter og som ledere i vores tilbagevendende mini-samfund – BAUSTRUP.

Vores forventning er derfor, at de unge mennesker i udskolingen udviser en stigende grad af seriøsitet og ansvarlighed for deres skolegang. Det betyder bl.a., at man prioriterer skolearbejde frem for fritidsarbejde, at man møder til tiden og er veludhvilet og undervisningsparat, at man deltager aktivt i undervisningen, afleverer sine opgaver til tiden og orienterer sig dagligt i de digitale kanaler, man har aftalt med lærerne.

Vi har også en forventning om, at bevægelsen fra ydre til indre styring fortsætter. De voksne skal i mindre og mindre grad anvise, fortælle og dirigere. De unge ved nu godt, hvad det vil sige at gå i skole – og det gør de så.

Fagdage

På en fagdag sikres elever og lærere mulighed for at arbejde koncentreret med et fagligt område og fortsætte med dette dagen igennem. Herved skabes optimale muligheder for faglig fordybelse og naturlig progression i undervisningen.

Der er således mulighed for at tænke i en mere helhedsorienteret undervisning, hvor man ikke pakker sammen efter hver time, men har et forløb, hvor samme tema kendetegner hele dagen.

På fagdagene har eleverne som udgangspunkt samme fag og voksne hele dagen. Nogle børn vil opleve, at flere fag sammentænkes og man eks. laver et dansk/billedkunstforløb over flere fagdage.

En F–dag giver endvidere mulighed for at tilrettelægge undervisningen i ”et andet rum”, f.eks. i det fri eller på et af byens museer, hvis dette understøtter læringssituationen. Herved får eleverne indblik i, at andre rum skaber andre muligheder for udfoldelse og læring.

Holddeling

Skåde Skole ønsker, at alle elever skal modtage den bedst mulige undervisning. Skolens personale arbejder derfor bevidst med periodevis holddeling i flere af fagene.

Holdundervisningen vil typisk løbe over en given periode eller på en fagdag, hvor eleverne undervises med afsæt i kompetencer, fagligt niveau, køn eller andet. 
Holdene dannes inden for egen klasse eller på tværs af årgangen. Forældre og elever orienteres løbende om holddelingen.

Digitalisering og ”Bring Your Own Device”

Skåde Skole har i en årrække arbejdet målrettet med IT i undervisningen.  
Skolen har de seneste år derfor anvendt midler til indkøb og understøttelse af IT-didaktiske/pædagogiske projekter.

Således er der i dag interaktive tavler i alle klasselokaler tilhørende 4.-9. klassetrin samt naturfagslokaler. Øvrige klasselokaler er forsynet med projektor. Dertil kommer at skolens råder over ca. 200 computere, hvoraf hovedparten er bærbare.

I Aarhus Kommune bygger IT-strategien på ”Bring your own device” . Denne strategi følger skolens udskolingselever og alle elever fra 7.-9. klasse har derfor ”lockers” til opbevaring af materiel. Se mere omkring Aarhus Kommunes IT-strategi her: http://www.aarhus.dk/byod

Skåde Skoles målsætning er at anvende de digitale muligheder i undervisningen, hver gang det skaber et bedre undervisningsmiljø og motiverer eleverne mere end de traditionelle lærebøger. Skolens budgetudvalg har derfor, i fordelingen af midler til de forskellige fag, målrettet prioriteret de fag, der ønsker at gøre brug af digitale lærebøger og læremidler i undervisningen. Dertil kommer, at skolen er opsøgende i forhold til diverse støtteordninger. Som følge af dette har vi adgang til en meget stor platform af digitale læremidler, ligesom vi har investeret i Djeeo og Lego Mindstorm, som begge er materialer som understøtter en skabende, eksperimenterende og innovativ undervisning.

Skåde Skole er og ønsker at være en foregangsskole for anvendelse digitale muligheder i undervisningen. Vi arbejder målrettet med konstant at udvikle egen praksis, videndeling på tværs af underviserne og afsøgning af, hvordan vi tilbyder en undervisningen, som afspejler den verden, vores elever vokser op i.

Skåde Skole er også en del af et stort tværkommunalt projekt kaldet FABLAB@SCHOOL. Se mere omkring projektet her: www.fablabatschool.dk

Valgfag

Andre projekter